دانلود

  • COVID-19 (چینی) CN MO (نسخه شماره 4.0 20200511)_فشرده
  • COVID-19 (انگلیسی) AGBEUUSAU (نسخه شماره 5.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (فرانسوی) FREUCA (نسخه شماره 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (ایتالیایی) ITEU (نسخه شماره 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (پرتغالی) PTBRAOMZ (نسخه شماره 4.0 20200511)_فشرده
  • COVID-19 (روسی) RUKABYUA (نسخه شماره 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (اسپانیایی) ESEUARMX (نسخه شماره 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 آلمانی DEATBELU (نسخه شماره 4.0 20200511)_فشرده
  • COVID-19 (عربی) SAPKTRIN (نسخه شماره 4.0 20200511)_فشرده