تست سریع FOB

  • FOB Rapid Test

    تست سریع FOB

    مرجع 501060 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب دهانه رحم / مجرای ادرار
    استفاده در نظر گرفته شده دستگاه تست سریع StrongStep® FOB (مدفوع) یک ایمونواسی سریع بصری برای تشخیص کیفی فرضی هموگلوبین انسانی در نمونه های مدفوع انسان است.