آنتی ژن کلامیدیا

 • Chlamydia Trachomatis Antigen Rapid Test

  آزمایش سریع آنتی ژن کلامیدیا تراکوماتیس

  مرجع 500010 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها

  سواب دهانه رحم / مجرای ادرار

  استفاده در نظر گرفته شده این یک ایمونواسی سریع جریان جانبی برای تشخیص کیفی آنتی ژن کلامیدیا تراکوماتیس در سواب دهانه رحم مردانه و زنانه است.