تست روتاویروس

  • Rotavirus Test

    تست روتاویروس

    مقدمه: روتاویروس متداول ترین عامل مسئول گاستروانتریت حاد ، به طور عمده در کودکان خردسال است. کشف آن در سال 1973 و ارتباط آن با التهاب معده روده ای در کودکان نشان دهنده پیشرفت بسیار مهمی در مطالعه گاستروانتریت ناشی از عفونت حاد باکتریایی نیست. روتاویروس از طریق راه دهان - مدفوع با دوره کمون 1-3 روز منتقل می شود. اگرچه نمونه های جمع آوری شده در روز دوم و پنجم بیماری برای کشف آنتی ژن ایده آل است ...