تست روتاویروس

  • Rotavirus Antigen Rapid Test

    تست سریع آنتی ژن روتاویروس

    مرجع 501010 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
    استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن روتاویروس StrongStep یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی و احتمالی روتاویروس در نمونه های مدفوع انسان است.