تریکوموناس واژینالیس / کاندیدا

  • Trichomonas/Candida Antigen Combo Rapid Test

    تست سریع ترکیبی آنتی ژن تریکوموناس/کاندیدا

    مرجع 500060 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها ترشحات واژن
    استفاده در نظر گرفته شده StrongStep® StrongStep® Trichomonas/Candida Rapid Test Combo یک روش ایمنی با جریان جانبی سریع برای تشخیص کیفی آنتی ژنهای تریکوموناس واژینالیس / کاندیدا آلبیکنس از سواب واژن است.