تست پروکلسی تونین

  • Procalcitonin Test

    تست پروکلسی تونین

    مرجع 502050 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها پلاسما / سرم / خون کامل
    استفاده در نظر گرفته شده گام قوی®تست پروکلسی تونین یک آزمایش کروماتوگرافی ایمنی سریع برای تشخیص نیمه کمی پروکلسی تونین در سرم یا پلاسمای انسانی است.برای تشخیص و کنترل درمان عفونت شدید، باکتریایی و سپسیس استفاده می شود.