بیماری های گوارشی

 • Adenovirus Antigen Rapid Test

  تست سریع آنتی ژن آدنوویروس

  مرجع 501020 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
  استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن آدنوویروس StrongStep یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص احتمالی کیفی آدنوویروس در نمونه های مدفوع انسان است.
 • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

  دستگاه تست سریع آنتی ژن ژیاردیا لامبلیا

  مرجع 501100 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
  استفاده در نظر گرفته شده دستگاه تست سریع آنتی ژن StrongStep® Giardia lamblia (مدفوع) یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی و احتمالی ژیاردیا لامبلیا در نمونه های مدفوع انسان است.این کیت برای استفاده به عنوان کمکی در تشخیص عفونت ژیاردیا لامبلیا در نظر گرفته شده است.
 • H. pylori Antibody Rapid Test

  تست سریع آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری

  مرجع 502010 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها خون کامل / سرم / پلاسما
  استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی بادی StrongStep® هلیکوباکتر پیلوری یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی آنتی‌بادی‌های IgM و IgG ویژه هلیکوباکتر پیلوری با خون کامل انسان/سرم/پلاسمای به عنوان نمونه است.
 • H. pylori Antigen Rapid Test

  تست سریع آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری

  مرجع 501040 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
  استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری StrongStep یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی و احتمالی آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری با مدفوع انسان به عنوان نمونه است.
 • Rotavirus Antigen Rapid Test

  تست سریع آنتی ژن روتاویروس

  مرجع 501010 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
  استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن روتاویروس StrongStep یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی و احتمالی روتاویروس در نمونه های مدفوع انسان است.
 • Salmonella Antigen Rapid Test

  تست سریع آنتی ژن سالمونلا

  مرجع 501080 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
  استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن سالمونلا StrongStep یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی و احتمالی سالمونلا تیفی موریوم، سالمونلا انتریتیدیس، سالمونلا کلرائسویس در نمونه های مدفوع انسان است.این کیت برای استفاده به عنوان کمکی در تشخیص عفونت سالمونلا در نظر گرفته شده است.
 • Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

  تست سریع آنتی ژن ترکیبی ویبریوکلرا O1/O139

  مرجع 501070 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
  استفاده در نظر گرفته شده StrongStep® Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی و احتمالی Vibrio cholerae O1 و/یا O139 در نمونه های مدفوع انسان است.این کیت برای استفاده به عنوان کمکی در تشخیص عفونت Vibrio cholerae O1 و/یا O139 در نظر گرفته شده است.
 • Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

  تست سریع آنتی ژن ویبریوکلرا O1

  مرجع 501050 مشخصات 20 تست / جعبه
  اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
  استفاده در نظر گرفته شده دستگاه تست سریع آنتی ژن StrongStep® Vibrio cholerae O1 (مدفوع) یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی و احتمالی Vibrio cholerae O1 در نمونه های مدفوع انسان است.این کیت برای استفاده به عنوان کمکی در تشخیص عفونت Vibrio cholerae O1 در نظر گرفته شده است.