تست آدنوویروس

  • Adenovirus Antigen Rapid Test

    تست سریع آنتی ژن آدنوویروس

    مرجع 501020 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
    استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن آدنوویروس StrongStep یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص احتمالی کیفی آدنوویروس در نمونه های مدفوع انسان است.