کاندیدا آلبیکنس

  • Candida Albicans Antigen Rapid Test

    تست سریع آنتی ژن کاندیدا آلبیکنس

    مرجع 500030 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب دهانه رحم / مجرای ادرار
    استفاده در نظر گرفته شده StrongStep® Candida albicans Antigen Rapid Test یک سنجش ایمونوکروماتوگرافی است که آنتی ژن های پاتوژن را مستقیماً از سواب های واژن تشخیص می دهد.