دموهای محصول

 pH واژن: وسیله ای برای اندازه گیری به موقع اختلالات

کارایی تشخیصی دستگاه تست سریع Candida ablicans جدید و اهمیت برخی از عوامل خطر کاندیدیازیس ولوواژینال در شهر موصل

pH واژن به عنوان نشانگر

تشخیص عادی و ساده مراقبت از بیماریهای مقاربتی

استراتژی جهانی برای پیشگیری و کنترل عفونتهای منتقله از راه جنسی

از نیمکت تا کنار تخت_ تعیین راهی برای ترجمه تشخیص های STI بهبود یافته به ارائه خدمات بهداشتی در کشورهای در حال توسعه

دستورالعمل های درمان بیماری های مقاربتی 2010