تست سریع استرپتوکوکی

  • Strep A Rapid Test

    تست سریع استرپتوکوکی

    مرجع 500150 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب گلو
    استفاده در نظر گرفته شده دستگاه تست سریع استرپتوکوک StrongStep یک ایمونواسی سریع برای تشخیص کیفی آنتی ژن استرپتوکوک گروه A (استرپتوکوک گروه A) از نمونه‌های سواب گلو به عنوان کمکی برای تشخیص فارنژیت استرپتوکوکی گروه A یا برای تأیید کشت است.