تست آنتی ژن HSV 1/2

  • HSV 12 Antigen Test

    تست آنتی ژن HSV 12

    مقدمه HSV یک ویروس پوششی و جذب کننده DNA است که از لحاظ ریخت شناسی شبیه سایر اعضای جنس Herpesviridae است. دو نوع متمایز از نظر آنتی ژنی شناخته می شوند ، نوع 1 و نوع 2 تعیین می شوند. HSV نوع 1 و 2 اغلب در عفونت های سطحی حفره دهان نقش دارند. ، پوست ، چشم و دستگاه تناسلی ، عفونت های سیستم عصبی مرکزی (مننژوآنسفالیت) و عفونت عمومی شدید در نوزاد بیمار با نقص ایمنی نیز دیده می شود ، اگرچه مو ...