تست آنتی ژن HSV 1/2

  • HSV 12 Antigen Test

    تست آنتی ژن HSV 12

    مرجع 500070 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب ضایعات پوستی مخاطی
    استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن StrongStep® HSV 1/2 پیشرفتی موفقیت آمیز در تشخیص HSV 1/2 است زیرا برای تشخیص کیفی آنتی ژن HSV، که دارای حساسیت و ویژگی بالا است، طراحی شده است.