تست آنتی ژن H.pylori

  • H. pylori Antigen Test

    تست آنتی ژن H.pylori

    مرحله قوی® تست سریع آنتی ژن H.pylori یک روش ایمن سازی سریع بینایی برای تشخیص کیفی و احتمالی آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری با مدفوع انسانی به عنوان نمونه است.