تست آنتی ژن H. Pylori

  • H. pylori Antigen Rapid Test

    تست سریع آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری

    مرجع 501040 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
    استفاده در نظر گرفته شده تست سریع آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری StrongStep یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی و احتمالی آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری با مدفوع انسان به عنوان نمونه است.