لامبلیا ژیاردیا

  • Giardia lamblia

    لامبلیا ژیاردیا

    استفاده در نظر گرفته شده دستگاه آزمایش سریع آنتی ژن StrongStep® Giardia lamblia (مدفوع) یک روش ایمن سازی سریع بینایی برای تشخیص کیفی و احتمالی Giardia lamblia در نمونه های مدفوع انسانی است. این کیت برای استفاده به عنوان کمک در تشخیص عفونت ژیاردیا لامبلیا در نظر گرفته شده است. مقدمه: عفونتهای پارازیتی همچنان یک مشکل بهداشتی جدی در سراسر جهان هستند. ژیاردیا لامبلیا متداول ترین پروتوزوآ است که شناخته شده است و مسئول یکی از دلایل اصلی اسهال شدید در انسان است ،