لامبلیا ژیاردیا

  • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

    دستگاه تست سریع آنتی ژن ژیاردیا لامبلیا

    مرجع 501100 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها مدفوع
    استفاده در نظر گرفته شده دستگاه تست سریع آنتی ژن StrongStep® Giardia lamblia (مدفوع) یک آزمایش ایمنی بصری سریع برای تشخیص کیفی و احتمالی ژیاردیا لامبلیا در نمونه های مدفوع انسان است.این کیت برای استفاده به عنوان کمکی در تشخیص عفونت ژیاردیا لامبلیا در نظر گرفته شده است.