تست واژینوز باکتریال

  • Bacterial vaginosis Test

    تست واژینوز باکتریال

    استفاده در نظر گرفته شده دستگاه آزمایش سریع واژینوز باکتریال StrongStep® (BV) قصد دارد pH واژن را برای کمک به تشخیص واژینوز باکتریایی اندازه گیری کند. مقدمه مقدار اسیدی واژن pH 3.8 تا 4.5 یک نیاز اساسی برای عملکرد بهینه سیستم محافظت از واژن در بدن است. این سیستم می تواند به طور م avoidثر از استعمار توسط عوامل بیماری زا و بروز عفونت های واژن جلوگیری کند. مهمترین و طبیعی ترین محافظت در برابر آزمایش واژن ...