تست واژینوز باکتریایی

  • Bacterial vaginosis Rapid Test

    تست سریع واژینوز باکتریایی

    مرجع 500080 مشخصات 50 تست / جعبه
    اصل تشخیص مقدار PH نمونه ها ترشحات واژن
    استفاده در نظر گرفته شده گام قوی®دستگاه تست سریع واژینوز باکتریایی (BV) در نظر دارد PH واژن را برای کمک به تشخیص واژینوز باکتریایی اندازه گیری کند.