آزمایش غربالگری برای پیش سرطان دهانه رحم و سرطان

  • Screening Test for Cervical Pre-cancer and Cancer

    آزمایش غربالگری برای پیش سرطان دهانه رحم و سرطان

    استفاده در نظر گرفته شده دستگاه آزمایش سریع آنتی ژن StrongStep® HPV 16/18 یک روش ایمن سازی سریع بینایی برای تشخیص پیش فرض کیفی پروتئین های HPV 16/18 E6 & E7 در نمونه های سواب دهانه رحم زن است. این کیت در نظر گرفته شده است تا به عنوان کمکی در تشخیص پیش سرطان دهانه رحم و سرطان استفاده شود. مقدمه در کشورهای در حال توسعه ، به دلیل عدم اجرای آزمایش های غربالگری پیش از سرطان دهانه رحم و سرطان رحم ، علت اصلی مرگ زنان در اثر سرطان است.