تست غربالگری برای پیش سرطان دهانه رحم و سرطان

  • Screening Test for Cervical Pre-cancer and Cancer

    تست غربالگری پیش سرطان و سرطان دهانه رحم

    مرجع 500140 مشخصات 20 تست / جعبه
    اصل تشخیص سنجش ایمونوکروماتوگرافی نمونه ها سواب دهانه رحم
    استفاده در نظر گرفته شده تست غربالگری Strong Step® برای پیش سرطان دهانه رحم و سرطان دارای قدرت دقیق تر و مقرون به صرفه تر در غربالگری پیش سرطان دهانه رحم و سرطان نسبت به روش DNA است.