تریکوموناس واژینالیس

  • Trichomonas vaginalis

    تریکوموناس واژینالیس

    استفاده سریع StrongStep® Trichomonas Vaginalis Antigen Rapid Test برای تشخیص کیفی آنتی ژن های Trichomonas vaginalis (* Trichomonasw) از سواب واژن در نظر گرفته شده است. این کیت در نظر گرفته شده است تا به عنوان کمکی در تشخیص عفونت تریکوموناس استفاده شود. مقدمه عفونت تریکوموناس مسئول شایعترین بیماری آمیزشی غیر ویروسی (واژینیت یا تریکومونیازیس) در سراسر جهان است. تریکومونیازیس دلیل قابل توجهی در همه بیماران آلوده است ...