بیانیه در مورد ویروس های مختلف

تجزیه و تحلیل تراز توالی نشان داد که محل جهش گونه SARS-CoV-2 مشاهده شده در بریتانیا، آفریقای جنوبی و هند در حال حاضر در منطقه طراحی پرایمر و پروب نیست.
StrongStep® Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR کیت (تشخیص برای سه ژن) می تواند سویه های جهش یافته (در جدول زیر نشان داده شده است) را بدون تأثیر بر عملکرد در حال حاضر پوشش دهد و تشخیص دهد.زیرا هیچ تغییری در ناحیه توالی تشخیص وجود ندارد.


زمان ارسال: دسامبر-03-2021